Odia Medium Class 6 Hindi Chapter 2 Barnamala ( वण॔माला ) Notes

Sonali Ma'am

Language : Hindi

LRNR provides this material totally free

Odia Medium Class 6 Hindi Chapter 2 Barnamala ( वण॔माला ) Notes

वण॔मालाअ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

ଅ   ଆ  ଇ  ଈ  ଉ  ଊ ଋ  ଏ  ଐ   ଓ  ଔ 


क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ

କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ   ଜ   ଝ  ଞ  ଟ  ଠ


ड़ ढ़ ण त थ द ध न प फ ब भ

ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ


य र ल व श ष स ह क्ष य ल त्र ज्ञ श्र

ଯ  ର  ଳ  ୱ  ଶ  ଷ  ସ  ହ  କ୍ଷ  ୟ ଲ  ତ୍ର  ଜ୍ଞ  ଶ୍ର


 ଂ ଃ ଁ 

ଂ ଃ ଁ 


Ratings
No reviews yet, be the first one to review the product.