Odia Medium Class 6 Hindi Chapter 6 Sanyukta Barna ( संयुक्त वर्ण ) Notes

Sonali Ma'am avatar
Sonali Ma'am

Language : Hindi

LRNR provides this material totally free

Odia Medium Class 6 Hindi Chapter 6 Sanyukta Barna ( संयुक्त वर्ण ) Notes

संयुक्त वर्ण
. क् + ष – क्ष (କ୍ଷ)

अक्षर, कक्षा , सक्षम


. त् + र = त्र (ତ୍ର )

पत्र, मित्र , छात्र


. श् + र् = श्र (ଶ୍ର )

श्रम, श्रवण , श्रमिक


. क् + य = क्य (କ୍ୟ )

क्या, क्यारी , क्यों


. क् + र = क्र (କ୍ର)

चक्र , वक्र , क्रोध


. क् + ल = क्ल (କ୍ଳ )

क्लान्त , क्लेश, क्लिष्ट


. क् + व = क्व (କ୍ଵ )

पक्व, क्वाँश ,पक्वन


. ग् + य = क्य (ଗ୍ୟ )

भाग्य, योग्य, ग्यारह


. ग् + र = ग्र (ଗ୍ର )

ग्रहण, ग्राम , ग्राहक


. ग् + ल =ग्ल (ଗ୍କ )

ग्लास, ग्लानि ,ग्लूकोज


. ग् +व = ग्व (ଗ୍ଵ )

ग्वाला, ग्वालियर , ग्वार


. ज् + य = ज्य (ଜ୍ୟ )

राज्य, ज्योति, ज्योतिष


. ज् + र = ज्र (ଜ୍ର )

वज्र, वज्रपात, पज़्रापात


. ज् + ञ = ज्ञ (ଜ୍ଞ)

विज्ञ, विज्ञान, यज्ञ


. क् + क् = क्क ( କ୍କ )

चक्का , पक्का , सिक्का


. च् + च = च्च (ଚ୍ଚ)

बच्चा , कच्चा , सच्चा


. ट् + ट = ट्ट (ଟ୍ଟ )

पट्टी , मिट्टी , छुट्टी


. ड् + ड = ड्ड (ଡ୍ଡ )

गुड्डा , गुड्डी, कवड्डी


. ष् +ण = ष्ण (ଷ୍ଣ)

कृष्ण, बिष्णु, सहिष्णु


. त् + त = त्त ( ତ୍ତ )

पत्ता, कुत्ता, सत्ता


. न् + न = न्न (ନ୍ନ)

गन्ना , मुन्ना, तमन्ना


. प् + प् = प्प (ପ୍ପ)

गप्प , पिप्पल , कृप्पा


. म् + म = म्म (ମ୍ମ )

सम्मान , अम्मा , चम्मच


. ल् + ल = ल्ल (ଲ୍ଲ )

बल्ला , बिल्ली , तिल्ली


. स् + त = स्त (ସ୍ତ)

मस्तक, हस्त, पुस्तक


. प् + य = प्य (ପ୍ୟ )

प्यार , प्यास प्याला


. द् + ध = द्ध (ଦ୍ଧ )

बुद्धि , सिद्धि , शुद्ध


. म् + ब = म्ब (ମ୍ବ)

लम्बा , अम्बा , लुम्बिनी


. श् + च = श्च (ଶ୍ଚ )

निश्चय , पश्चिम , आश्चर्य


. ल् + ह = ल्ह (ହ୍ଲ )

कुल्हड़ , कुल्हाड़ी अल्ह


. न् + द = न्द (ନ୍ଦ )

चन्दन , वन्दर , आनन्द


. च् +छ = च्छ (ଚ୍ଛ)

अच्छा, मच्छर , पुच्छ


. ण् + ड =ण्ड (ଣ୍ଡ)

अण्डा , गैण्डा, भण्डार


. त् + य = त्य (ତ୍ୟ )

सत्य, नित्य, त्योहार


. ब् + ड = ब्द (ବ୍ଦ)

शब्द , शताब्दी , निःशब्द


. स् + व = स्व (ସ୍ଵ)

स्वर , स्वभाव , स्वाद


. स् + क = स्क (ସ୍କ)

स्कूल, चुस्की , संस्कृत


. न् + त = न्त (ନ୍ତ )

अन्त , वसन्त , प्रान्त 

Ratings
No reviews yet, be the first one to review the product.